Saturday 9 February 2019

Program Intensif Bahasa Arab (PIBA)


·         Pengertian kalimah Isim
·         Pembagian Kalimah Isim (Bentuk ,Jenis dan jumlah Kalimah Isim)
·         Pembagian fi`il menjadi madli dan mudhori` (الماض و  المضارع)
·         Perubahan fi`il (الماض و  المضارع) sesuai dengan jenis dan jumlah pelaku (فاعل)
·         Pengertian جملة اسمية
·         Struktur kalimat جملة اسمية 
·         Jenis-jenis Mubtada dan Khobar
·         Khobar yang didahulukan (خبر مقدم)
·         Pengertian naat dan idhofah (النعت الإضافة)
·         Struktur pembentuk naat dan idhofah (النعت والإضافة)
·         Ketentuan i`rob bagi naat dan idhofah (النعت والإضافة)
·         Jenis-jenis isim maushul (اسماء الموصول)
·         Struktur pembentuk jumlah maushul
·         Perubahan mutsanna maushul ketika nashob dan jer
·         Tanda-tanda i`rob fiil mudhori
·         Membentuk kalimat objek (مفعول به) dari kata kerja (مصدر مؤول)
·         Tanda i`rob nashob fiil mudhori shohih dan mu`tal akhir (الصحيح والمعتل)
·         Definisi maful muthlaq
·         Pembagian maful muthlaq (توكيد الفعل, بيان النوع, بيان عدد الفعل
·         Pengertian tarkib hal (الحال)
·         Pembagian hal ke dalam 3 jenis (المفرد-جملة-شبه الجملة)
·         Syarat pembentukan hal jumlah
·         Pengertian amil kana dan inna (كان و ان واخواتهما)
·         Macam-macam amil kana dan inna
·         Perubahan kalimat dengan amil kana dan inna
·         Penguatan bilangan adad 1-10
·         Pembagian cara Pembentukan adad ma`dud
·         Pengertian Adad ashli dan tartib (العدد الاصلي والترتيبي)

Buku Rujukan

1.   ·        Abd al-Hâmid, Muhammad Muhyi ad-Dîn. At-Tuhfah as-Saniyyah bi Syarh al-Muqaddimah al-Âjurûmiyyah. Riyadh: Maktabah Dâr as-Salâm, 1994.

·        Al-Anbârî, Abd ar-Rahmân Ibn Muhammad, Asrâr al-‘Arabiyyah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1997.
·        Al-Anshârî, Ibn Hisyâm Jamâl ad-Dîn, Awdlah al-Masâlik Ilâ Alfiyyah Ibn Mâlik, Beirut: Dar al-Jîl, 1997, cet. V
·        Al-Ghulâyainî, Mushthafa. Jâmi’ ad-Durûs al-‘Arabiyyah. Beirut: Al-Mathba’ah al-‘Ishriyyah, 1994.
·        Al-Jârim, Alî dan Mushthafâ Amîn. An-Nahwu al-Wâdhih. Kairo: Dâr al-Ma’ârif, tt.
·        Aplikasi Arabindo
·        Ash-Shanhâjî, Muhammad Ibn Muhammad Ibn Âjurûm, Matn al-Âjurûmiyyah, Surabaya: Al-Haramain, tt.
·        Ibn ‘Aqîl, Syarh Ibn ‘Aqîl ‘alâ Alfiyyah Ibn Mâlik, Kairo: Dar at-Turâts, 1980.
·        Jâbir, Walîd, Al-Madrasah al-‘Arabiyyah, www.schoolarabia.net 
·        Muradi, Ahmad, Kitab al-Mu’allim, Mahârah al-Kalâm li al-Mustawâ al-Jâmi’î (li ath-Thalabah al-Indunisiyyîn).
·        Ni’mah, Fu`ad, Mulakhkhash Qawâ’id al-Lughah al-‘Arabiyyah, Surabaya: al-Hidayah, tt.
·        Purwanto, Agus, Pintar Membaca Arab Gundul dengan Metode HIKARI, Bandung: Mizania, 2014.
·        Taufik, Wildan, Fiqh Lughah (Pengantar Linguistik Arab), Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

·        Zubaidillah, Muh. Haris. Pengantar Ilmu Nahwu Belajar Bahasa Arab Sampai Bisa. Amuntai: Hemat, 2018

0 komentar:

Post a Comment